آزمون‌های غیر مخرب

آزمون‌های غیر مخرب

آزمون غیر مخرب مجموعه ای از روش های آزمایش ، معاینه ، ارزیابی یا بازرسی است که برای تشخیص وجود هرگونه ناپیوستگی و همچنین خصوصیات یک ماده یا اجزای تشکیل دهنده آن، بدون اینکه خسارتی به کاربرد بعدی آن‌ها وارد شود، استفاده می شود.

با توجه به اینکه که اثربخشی هر نوع آزمون غیر مخرب (NDT)، به توانایی‌های شخصی که آزمایش را انجام می دهد بستگی دارد، روشی برای ارزیابی صلاحیت پرسنل ایجاد شده است. دانش نظری و عملی کافی، عاملی اساسی در آزمون‌های غیر مخربی است که آن‌ها انجام، تعیین، نظارت و ارزیابی می‌کنند.

طرح صدور گواهینامه اشخاص:

1. طرح صدور گواهینامه شخص دوم:

در این طرح، کارفرما مسئول تعیین الزامات صلاحیت و گواهینامه پرسنل است. براساس مراجع مانند SNT-TC-1A،ANSI/ASNT CP-189 ، AIA/NAS 410 یا EN 4179، کارفرما فرآیندهای صدور گواهینامه از کارمندان خود را توصیف و شواهد لازم را از تمام فرایندها ارائه می کند. در این طرح، کارفرما مسئولیت مراحل صدور مجوز اپراتورهای آزمون غیرمخرب و صلاحیت پرسنل را بر عهده دارد، و این مراحل با توجه به نیاز کارفرما متفاوت است. در نتیجه، گواهینامه های کارمندان متعلق به کارفرما می باشد و با پایان یافتن کار می‌تواند باطل شود.

2. طرح صدور گواهینامه شخص ثالث:

در بخش صدور گواهینامه بخش ثالث یا مرکزی، فرایندهای صدور گواهینامه توسط سازمان ارزیابی انطباق پرسنل (CAB) یا سازمان صدور گواهینامه پرسنل (PCB) بر اساس ISO-9712 ​​تعریف می شوند. PCB توسط سازمان مجاز به تأیید صلاحیت (AB) مطابق با ISO/IEC17024 در طرح صدور گواهینامه (ISO9712) ارزیابی می شود به همین دلیل، حداقل صلاحیت پرسنل یکسان است و پایان کار منجر به لغو گواهینامه‌ها نمی‌شود.

علاوه بر ارائه طرح صدور گواهینامه شخص دوم، نیک بازدید با در نظر گرفتن استاندارد ISO 9712 به روش های زیر بر صدور گواهینامه شخص ثالث تمرکز کرده است:

1. آزمون چشمی

2. آزمون مایع نافذ

3. آزمون مغناطیسی

4. آزمون فراصوتی

5. آزمون پرتونگاری